Current

May 29 - Aug 28 2021     
Konsthall Meken, Smedjebacken, SE.

 

Info

b.1987, Västmanland, SE.
Based in Stockholm.
Trans-disciplinary, site-specific
Contact: kontakt@a-eric.se

 

SV

Mitt arbete har sin utgångspunkt i platser som existerar i skuggan av utvecklingen och som ofta besitter värden som har en tendens att glömmas bort när staden 'utvecklas'. Värden bortom säkerhet, homogenitet och ordning.

Denna undersökning består av tre olika tillvägagångssätt. Platsobservationer i form av stadsvandringar, förslag till förändringar i form av skisser och tävlingsbidrag, fysiska ingrepp i form av tillägg eller justeringar. Mestadels genomför jag mina projekt anonymt och i städernas marginal.

Efter min examen i fri konst har jag arbetat med flera konstnärliga undersökningar av stadsomvandlingsprocesser, gemensamt förvaltade urbana miljöer och platsspecifika mer-än-mänskliga fenomen. Projekten har genomförts i Leipzig, Madrid, Köpenhamn, Aten, Rauma och Berlin i en rad olika former, såsom situationsspecifika kartläggningar, visuella idéförslag och fysiska angrepp.

 

ENG

My practice has its point of departure in spaces that exist in the shadow of development, often possessing values that have a tendency to get lost when the city is ’developing’. Values beyond security, uniformity and order.

This investigation consists of three different approaches. Place observations in terms of city walks, proposals for change in terms of sketches or competition entries, physical interventions in terms of additions or adjustments. My projects are mostly executed anonymously and in the margin of cities.

After my exam in fine art I have worked with several artistic investigations of city conversion processes, commonly managed urban environments and site-specific humanimal phenomenons. The projects have been executed in Leipzig, Madrid, Copenhagen, Athens, Rauma and Berlin in a variation of forms, such as situation-specific mapping techniques, visual propositions and physical actions.

 

 

Index