Info

Based in Stockholm, SE.
Mail: kontakt@a-eric.se

 

SV

Mitt arbete har sin utgångspunkt i undersökningen av platser som existerar i skuggan av utvecklingen och som ofta besitter värden som har en tendens att glömmas bort när staden "utvecklas". Värden bortom säkerhet, homogenitet och ordning.

Denna undersökning består av tre olika tillvägagångssätt. Platsobservationer i form av stadsvandringar, förslag till förändringar i form av skisser och tävlingsbidrag, fysiska angrepp i form av tillägg eller justeringar. Mestadels genomför jag mina projekt anonymt och i städernas marginal.

 

ENG

My practice has its point of departure in the investigation of spaces that exist in the shadow of development, often possessing values that have a tendency to get lost when the city is "developing". Values beyond security, uniformity and order.

This investigation consists of three different approaches. Place observations in terms of city walks, proposals for change in terms of sketches or competition entries, physical interventions in terms of additions or adjustments. My projects are mostly executed anonymously and in the margin of cities.

 

Index