Info

 

b.1987, SE. Currently based in Stockholm. Contact - Kontakt@a-eric.se

 

SV

Mitt arbete består av en pågående undersökning av vad som inom stadsplanering ofta kallas o-programmerade platser. Det är platser som existerar i skuggan av utvecklingen och som ofta besitter värden som har en tendens att glömmas bort när staden 'utvecklas'; värden bortom säkerhet, homogenitet och ordning.

Denna undersökning består av tre olika tillvägagångssätt:

- Platsobservationer, i form av stadsvandringar.
- Förslag till förändringar, i form av skisser och tävlingsbidrag.
- Fysiska ingrepp, i form av tillägg eller justeringar.

Mina projekt har alltid sitt ursprung i en specifik plats, kontext, situation eller fenomen. I mitt arbete strävar jag efter att skapa en plattform i ett fält mellan konst, forskning, stadsplanering och aktivism. Jag söker efter alternativa sätt att skapa utrymme, för att göra det möjligt att operera utanför den etablerade konst- och arkitekturvärlden. Mestadels genomför jag mina projekt anonymt och i städernas marginal.

ENG

My work consists of an ongoing investigation of what in urban planning often is called un-programmed spaces. Spaces that exist in the shadow of development, often possessing values that have a tendency to get lost when the city is 'developing'; values beyond security, uniformity and order.

This investigation consists of three different approaches:

- Place observations, in terms of city walks.
- Proposals for change, in terms of sketches or competition entries.
- Physical interventions, in terms of additions or adjustments.

My projects are always rooted in a specific place, context, situation or phenomenon. In my work I strive for creating a platform in a field between art, urban research, city planning and activism. I search for alternative ways for creating space, to make it possible to operate outside mainstream art and architecture. My projects are mostly executed anonymously and in the margin of cities.

 

Index