Södertäljevägens Naturreservat
Västberga, Stockholm, SE
October 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SV

I Oktober 2015 inrättade jag, tillsammans med Simon Gran Danielsson, Södertäljevägens naturreservat. Området runt Södertäljevägen är avsatt som naturreservat för att skydda de hål som uppstår i platsens olika barriärer. Hålen är en del av den unika miljö som växt fram där industritomter möter bostadskvarter. Med en omkrets på fem kilometer sträcker sig området från Nybodadepån i norr till Elektraparken i söder och omfattar en blandad natur. Alltifrån olika slags lövskog, gräsytor och hällmark till vägbanor, industrimark och kvartersbebyggelse. Rakt igenom reservatet går Södertäljevägen medans utkanterna karaktäriseras av den zon där vägen möter industriområden och bostadskvarter. Informationstavlan om naturreservatet togs bort efter två månader men området är fortfarande tillgängligt för allmänheten.

Reservatets hemsida: sodertaljevagen.se

Text på skylten:

Välkommen att upptäcka den spännande miljön runt Södertäljevägen. Här finns ingångar till ett icke-kommersiellt alternativ till stadens rum. En mångfald av olika offenligheter. Här är det oklart vad som är "tryggt" och vad som är "otryggt". Det har utvecklats en tolerans för invånarnas egna ingrepp och utforskningar. Barriärerna mellan ägare och invånare är diffusare och makthierarkierna har en förmåga att omvändas. Oordningen har accepterats som den dominerande ordningen.

I vardagens storstadsmiljö intalas vi ständigt att saker är i ordning och under kontroll. Vi möter stängsel, grindar och murar som ska finnas där för att avskilja barnen från gatan, gångtrafikanten från bilarna och det privata från det gemensamma.
Men tittar vi närmare på dessa barriärer så finner vi återkommande brister i dess nät. Brister som är ett naturligt inslag i staden. Hålen och läckorna i stängslen verkar vara tecken på ett fenomen som är starkare än vår strävan efter ordning.

På andra sidan det uppklippta stängslet existerar en alternativ offentlighet. Här kan vi själva programmera platserna utifrån våra egna behov. Vi kan utnyttja "otryggheten" och se den som en möjlighet för att skapa alternativ bortom det "trygga". Vi kan definiera vårt egna utrymme i staden, skapa en plattform för att uttrycka oss och känna en delaktighet genom att själva förändra och tänja på stadens fysiska gränser.

Området runt Södertäljevägen är avsatt som naturreservat för att skydda de hål som uppstår i barriärerna med syfte att främja friluftslivet. Hålen är en del av den unika miljö som växt fram där industritomter möter bostadskvarter. Reservatet omfattar de befintliga hålen men inom området ska även de nya hål som uppstår bevaras.

Bakgrund till projektet finns som en naturmiljöutredning.

 

ENG

In October 2015, together with Simon Gran Danielsson, I established Södertäljevägen's nature reserve, an area along Södertäljevägen with a radius of approximately five kilometers. The area stretches from the Nyboda depot in the north to Elektraparken in the south and consists of a diverse nature, ranging from different types of deciduous forest, grassy areas and rocky grounds to roads, industrial sites and dwellings. Straight through the reserve runs Södertäljevägen road while the outskirts are characterized by the zone where the road meets industrial areas and residential neighborhoods. The information board about the reserve was removed after two months, but the area is still accessible to the public.

The reserve's website: sodertaljevagen.se

Text on the sign:

Welcome to explore the exciting environment around Södertäljevägen. It has entries to a non-commercial alternative to the city landscape. A variety of different publics. It is unclear what is ”secure” and what is ”insecure”. It has developed a tolerance for the residents’ own interventions and explorations. The barriers between the owners and inhabitants are more diffuse and power hierarchies have an ability to become reversed. The disorder has here been accepted as the dominant order.

In the everyday urban environment we constantly encounter fences, gates and walls that are supposed to be there to maintain order and control. But if we take a closer look at these barriers, we find occurring defects in its net. Defects and leakages that are natural parts of the city. The holes and leaks are evidences of a phenomenon that seems to be stronger than our desire for order.

On the other side of the broken fence an alternative public exists. Here we are able to program the sites based on our own needs. We can make use of the ”insecurity” and see it as an opportunity to create alternatives beyond the ”secure”. We can define our own space in the city, create a platform to express ourselves and experience a feeling of participation by changing and pushing the city’s physical boundaries.

The main purpose of this reserve is to protect the holes that occurs in the areas' barriers. The holes are parts of the unique environment that has emerged in the zones where industrial land meets residential neighborhoods. The reserve covers the existing holes, but also new holes that might occur in the area are preserved.

Project background in swedish here.

 

Index