Salon Des Individualités
Kulturny Dom Lipsk / Salon Similde, Leipzig, DE
April 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Collaboration with Sun Chang, Yerin Kim, Persia Philips, Natalia Kalicki and Anita Goes

 

SV

Ett samarbete mellan en grupp konstnärer som ville arbeta tillsammans men som inte riktigt fungerade ihop. Ett gemensamt mål att skapa en publikation med releasefest utmynnade i en utställning och ett interaktivt performance som misslyckades att, pga olika viljor, tekniskt strul och förändringar åt alla möjliga håll ända in i slutet, förmedla vad som försiggick och de tankar vi hade under processen. Titeln Salon des individualités bestämdes av en konstnär som var med i gruppen från början men som hoppade av, under processens gång försökte vi förgäves arbeta emot titeln för att bevisa att vi var en grupp snarare än individer. Under vårt performance agerade vi som en osammanhållen väktargrupp som på olika sätt arbetade emot besökarna för att upprätthålla ordning, motstridiga regler sattes upp och som bestraffning vid överträdelser tvingade vi besökarna att dricka en flaska vatten. Situationer där frustrerade besökare inte lyckades förstå väktarnas regler och bestraffningssystem uppstod och ibland uppvisades till och med våldsamt beteende.

 

ENG

A collaboration between a group of artists who wanted to work together but who didn't really fit together. A common goal to create a publication with a release party ended in an exhibition and an interactive performance that failed to, because of different wills, technical problems and changes in all directions right until the end, communicate what was going on and the thaughts we had during our process. The title Salon des individualités was set by an artist who was in the group in the beginning but dropped off, during the process we vainly tried to work against the title to prove that we were a group rather than individuals. During our performance we acted as a non-cohesive security guard unit which in different ways worked against the visitors to keep up the order, contradicory rules were set up and as a punishment for not obeying we forced the visitors to drink a bottle of water. Situations where frustrated visitors not managed to understand the guards rules and punishment system occured, and sometimes they even showed a violent behaviour.

 

Index