Infestación E Invasividad - Intercambiador ACART, Quinta Del Sordo, Madrid, January 2017

 

SV

Måsarna kring Calderón Stadium använder dess element på sina egna sätt. I Madrid finns ingen plats fri från angrepp, varje yta täckt av graff, en man urinerar i ett hörn. Det som glöms bort av staden hittar människor och djur direkt och tar vara på. Min undersökning börjar här. Det är svårt att se var ett angrepp slutar och ett annat börjar, dom hopar sig, angrepp på angrepp. Prakiter som låter som övergångsställen, fläckarna på marken. På vissa utvalda platser tillåts inte angreppen, fasaden är ren, onaturlig.

Utställningen är en del av en längre konstnärlig utredning, med fokus på fenomenet angrepp och invasivitet i den urbana miljön. Under januari 2017 har jag studerat själva anatomin av detta fenomen i Madrids sydvästra utkanter. Jag har sökt efter ingrepp i det homogena och auktoritära rummet, skapade av individer. Arbetet baserar sig på en förutsättningslös upptäcktsfärd längs min väg mellan lägenheten och studion; en visualisering av en sektion av Madrids natur.

ENG

The seagulls of Calderón Stadium uses its elements in their own ways. No places in Madrid are free from intrusions, every surface covered in graff, a man is urinating in a corner. What is forgotten by the city is discovered by individual humanimals, they seize and occupy. My investigation starts here. It’s hard to realize where one intrusion ends and another begins, they’re crowding, intrusion on intrusion. Parakeets sounding like zebra crossings, the stains on the ground. In certain places intrusions are not allowed, the facade is clean, unnatural.

The exhibition is a part of a longer artistic research, focusing on the phenomenon of infestation and invasiveness in the urban environment. During January 2017, I have studied the anatomy of this phenomenon in Madrid's southwestern outskirts. I have searched for interventions in the homogeneous and authoritarian space, made by individuals. The work is based on an unpredictable exploration along my way from the apartment to the studio; a visualization of a section of Madrid’s nature.

 

Index