I Ett Av Husen Bor Det Måsar
Backaplan, Gothenburg, SE
August 2013

 

 

 

Click images to enlarge.

 

SV

Tävlingsförslaget(PDF)

Text på presentationen:

I ett av husen bor det måsar

Fåglarna har valt att leva på den här platsen och de lever på vårt överflöd. Dom kommer egentligen från havet men sprider sig in i landet. Efter människorna är fåglarna en av planetens mest invasiva arter, dom följer människorna, drar nytta av deras expansion. På Backaplan har fåglarna hittat en livskvalitet, ett värde, en ingång till ett sätt att leva på ett för dom fördelaktigt sätt. Sakta har människans aktiviteter på Backaplan börjat avvecklas. När människorna försvinner tar övervakningen och djuren över.

Platsen

Den var inte från början tänkt att fungera som en offentlig plats. Fåglarna har hittat den och själva programmerat den. Det är deras initiativ som förändrar dess funktion, dom använder de fysiska elementen på andra sätt. Platsen erbjuder en avskildhet. Kanske hittar fåglarna här samma frid och rofylldhet som andra individer finner i vildmarken.

Förslag

I mitt förslag utgår jag från den fördjupade översiktsplanen för Backaplans framtida uveckling. Mitt ingrepp i planen är att spara ut platsen som måsarna bor på. Deras idag perifera plats i staden får en central plats i Nya Backaplan.

Bakgrund

Backaplan är fult. Det är grått, tomt, billigt, enkelt, plastigt, plåtigt, omänskligt, bilvänligt.
På dagen lockas människorna till Backaplan av avklädda reklamtjejer utplacerade i ett oregelbundet grid. På kvällen hålls människorna borta från fastigheterna av väktare, kameror och taggiga stängsel. Backaplan är i en fas av sakta utdöende innan en planerad pånyttfödelse. De lagerlika husen som står på platsen idag, köpcentren och livet som rör sig över asfaltshaven ska snart vara borta. Göteborg genomgår en stor homogeniseringsprocess. Den lilla “ön” Backaplan som är belägen på den stora ön Hisingen ska bli likadan som sina omkringliggande “öar”. Men vad finns det för eventuella värden att värna om i området som snart kommer försvinna?

I mitten av Backaplans industriområde finns en ödetomt. Runt tomten har stängsel satts upp; det enda i området som inte är täckt av vaktbolagsskyltar. På tomten står ett stort lagerhus som verkar lika övergivet som tomten. På husets tak sitter måsar utplacerade med jämna mellanrum. Dom har ockuperat huset och övat in ett effektivt bevakningsystem mot inkräktare. Men trots människornas och fåglarnas övervakning förmedlar platsen ironiskt nog en känsla av frihet. Ödetomten erbjuder en chans att utforska och upptäcka men också ro, kanske andlighet. I motsats till Backaplans nästan fanatiska förhållande till konsumtion och ekonomisk tillväxt, fungerar ödetomten som en plats för en alternativ andlighet för oss andra individer.

Jag menar att Backaplan har oupptäckta kvaliteter som står i direkt kontrast till det som människor vanligtvis verkar värdera - som trygghet, homogenitet och ordning. Dess funktion förändras över dagen. Efter butikernas öppettider förvandlas Backaplan till en, om möjligt, ännu mindre mänsklig plats. Den domineras då av mörkret och nattaktiva djur. Grindarna stängs och säkerhetssystemen tar över, den dagliga rutinen tar en paus, en liten mängd anarki kan plötsligt uppstå.

 

ENG

Text on the presentation:

In one of the houses the seagulls lives

The birds have chosen to live in this place, and they live on our surplus. They are originally from the sea but is spreading into the country. After human, birds are one of the planet's most invasive species, they follow humans, taking advantage of their expansion. On Backaplan the birds have found a quality of life, a value, an entrance to a way of living in a, for them, beneficial way. The human activity on Backaplan has slowly started to phase out. When people disappear, surveillance and animals take over.

The site

It was not originally intended to serve as a public space. The birds have found it and programmed it themselves. It is their initiatives that alters its function, they use the physical elements in another way. The place offers a privacy. Perhaps the birds here find the peace and tranquility that other individuals find in the wilderness.

Proposal

In my proposal, I take departure in the detailed overview plan for the future development of Backaplan. My intervention in the plan is to save out the site that the seagulls live on. Their peripheral location in the city today will be a central place in the New Backaplan.

Background

Backaplan is ugly. It's grey, empty, cheap, simple, plasticky, plate-like, inhuman, car-friendly. On daytime, people are attracted to Backaplan by undressed commercial girls placed in an uneven grid. In the evening, people are kept away from the properties by security guards, cameras and jagged fences. Backaplan is in a phase of slow extinction, before a planned rebirth. The warehouse-like houses standing on the site today, the shopping malls, and the life moving over the asphalt oceans will soon be gone. Gothenburg is undergoing a major homogenisation. The small "island" Backaplan, located on the big island of Hisingen, will be like its surrounding "islands". But what are the possible values to protect in the area that will soon disappear?

The center of the Backalan industrial area has a vacant lot. Around the plot fences has been set up; the only one in the area not covered by security company signs. On the plot is a large warehouse that seems just as abandoned as the plot. On the roof seagulls are sitting at regular intervals. They have occupied the house and practiced an efficient surveillance system against intruders. But, despite that humans and birds are monitoring the place, it inbreathes ironically a sense of freedom. The vacant lot offers a chance to explore and discover, but also a calmness, perhaps spirituality. In contrast to Backaplan's almost fanatical approach to consumption and economic growth, the vacant lot works as a place for an alternative spirituality to us other individuals.

I mean that Backaplan has undiscovered qualities that are in direct contrast to what people generally seem to value - such as security, uniformity and order. Its function changes over day. After shopping hours Backaplan turns into an, if possible, even less humane site. It is then dominated by the darkness and nocturnal animals. The gates are closing and the security systems take over, the daily routine takes a break, a small amount of anarchy may suddenly appear.

 

 

Index