Operation Kaninøen
Christiania, Copenhagen, DK
June 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugespejlet (Christiania's weekly newspaper), Aug 2017
No real bird nests were harmed during the project.

 

SV

Mitt arbete i fristaden Christiania är uppdelat i tre delar; spaningsarbete, kartläggning och beslagtagning av material. Projektet undersöker de autonoma naturerna i området och myndigheternas metoder för att försöka kontrollera och avveckla dem. Bakgrunden till projektet är att fåglarna på Christiania har upprättat en miljö där dom lever i frihet, mitt i Köpenhamn. Jag beslutar att möta detta fenomen med samma metoder som Köpenhamnspolisen använder mot Christiania.

20 juni 2017
Kl 5-7 på morgonen var det stor polisrazzia nere på Pusherstreet. Två polisbussar körde in och flera av bodarna på gatan började rivas ner. Materialet från bodarna måste tas i beslag och samlades ihop i en lastbil innan de körde iväg igen. Vi räknar med att de kommer tillbaks senare idag. En snickare i cykelaffären byggde direkt en ny bod och sålde på gatan för 500 kronor. Kort därefter är handeln tillbaka med full effekt. Kl 14 har ännu inte polisen kommit tillbaka och man kan inte se någon skillnad mot en vanlig dag på Pusherstreet. Några av bodarna har ännu inte hunnit målas. Jag köper färg i sprayboden och målar en omålad vägg i gratisboden "Pinden".

22 juni 2017
Kaninøen är ett område vi inte ens vågar åka till. Vi kan inte gå i land eller ens ro i närheten, rädda för att bli angripna av dom stora fåglarna som byggt bo i kanten av ön. Christianias fria natur har kanske blivit lite väl fri? Jag övervakar istället ön på avstånd från andra sidan vattnet. Någon av de där tre måste ju vara ledaren. Jag behöver bara ett tecken. En avslöjande rörelse. Minsta lilla och jag ingriper. Men jag ser inget ovanligt den här gången. Fåglarna bygger sina egna bon där dom tycker det passar. Självorganisering, självbyggen och självförvaltning, behöver ordnas upp och kontrolleras. Bevakning med åtgärd.

Målet med Operation Kaninøens insatser är att bekämpa den självorganiserade bosättningen på Kaninøen och stärka de samarbetsvilliga krafterna i området. Operationen arbetar för att på sikt skapa en situation där polisen kan bedriva patrullering och polismässigt arbete på Kaninøen, som är i nivå med det arbete som Köpenhamnspolisen bedriver i stadens övriga bostadskvarter.

Christiania.org, Politirazzia på Christiania, Task force Pusherstreet, Christianias frie natur, Stop politivold, CADOK, Stophetzen.nu, Crir

Projektet genomfördes på CRIR Christiania Researcher in Residence, Köpenhamn, med stöd från Iaspis, The Swedish Arts Grants Comittee's International Programme for Visual and Applied Artists.

 

ENG

My work in the freetown of Christiania is divided into three parts; surveillance, mapping and confiscation of material. The project is investigating the autonomous natures in the area and the authorities methods when it comes to control and dismantle them. The background for the project is that the birds of Christiania has developed an environment where they live in freedom, in the middle of Copenhagen. I decide to meet this phenomenon with the same methods that the Copenhagen police uses against Christiania.

June 20, 2017
At 5-7 am it was a big police razzia on Pusherstreet. Two police wagons drove in and several shop in the street were torn down. The material had to be confiscated and was gathered in a truck before they drove back again. We assume they will come back in the afternoon. A carpenter from the bike shop built a new stand and sold it for 500 DKK. Shortly after, the business is back in full effect. At 2 pm the police has not yet come back and you cannot see any difference from a normal day at Pusherstreet. Some of the shops has not yet been painted. I buy paint in the spray shop and paint an unpainted wall in the freeshop "Pinden".

June 22, 2017
Kaninøen is an island where we do not dare to go. We can not go ashore nor even go near, afraid of beeing attacked by the big birds who have their nests on the border of the island. Christiania's free nature has maybe become a little bit too free? I am instead watching the island from the other side of the water. Some of these three must be the leader. I just need a sign. A revealing gesture. Even the smallest movement and I will intervene. But I do not see anything unusual this time. The birds are building thier nests wherever it fits them. Self-organized, self-built and self-governed, it needs to be ordered and controlled. Monitoring with response.

The aim with Operation Kaninøen is to fight the self-organized settlements on Kaninøen and strengthen the more cooperative forces in the area. The operation seeks to create a situation where the police can excersice patrolling and police practice on Kaninøen, which is equal to the policing of the other residential areas of Copenhagen.

Christiania.org, Politirazzia på Christiania, Task force Pusherstreet, Christianias frie natur, Stop politivold, CADOK, Stophetzen.nu, Crir

The project was done at CRIR Christiania Researcher in Residence, Copenhagen, with support from Iaspis, The Swedish Arts Grants Comittee's International Programme for Visual and Applied Artists.

 

Index