Territorial Agendas - Bipolar Gallery + Pilotenkueche, Leipzig, DE, February - May 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SV

Ett informellt ministermöte om storstadsutveckling och territoriell sammanhållning i Leipzig 2007 resulterade i Eu-dokumentet “Territorial Agenda of the European Union: Towards a more competetive Europe of diverse regions”. En anmärkningsvärd skillnad från tidigare versioner är skiftet från "mjuka" hänsyn till strävan mot konkurrenskraft. Det passar väl in i hur Leipzig utvecklas för tillfället.

Jag började försöka begripa känslan av att leva och arbeta i en stad som är del av den här territoriella sammanhållningen(EU), med sin territoriella agenda, som en själv inte tror på. Den kampen mot stadens agenda är väldigt närvarande i Leipzig med alla squats och tomma hus där många av Europas aktivister och konstnärer samlats. Konflikten mellan invånare och fastighetsägare pågår nästan i varenda hus i vissa stadsdelar. Det är ett ganska viktigt moment för hur staden kommer utvecklas, men det liknar de flesta andra gentrifieringsprocesser, trots att extremt många som bor i staden är squatters.

Arbetet utgår från iakttagelser och ingrepp längs en upplevd gränslinje genom Leutzsch/Plagwitz/Connewitz i västra och södra kanten av staden, där det just nu pågår en mer eller mindre synlig kamp mellan stadsutvecklare och invånare. Denna linje manifesterar sig i temporära, gula trafik- och byggnadselement som nästan invaderar stadsrummet. Dom flyttas framåt, agerar invasivt. Motståndet finns i alternativa rörelser, husockupanterna. Längs linjen finns många ockuperade hus och garanterat flera olika territoriella agendor. Terrängen känns plötsligt oklar, men den innehåller också möjligheter.

Tillsammans med en annan konstnär som bodde där, Melody Panosian, började jag skriva en bok om att ha en egen territoriell agenda och hur den skulle kunna se ut. Hur vi skulle kunna göra stadens agenda meningslös genom egna aktioner, på en gatunivå.

Textbearbetning, layout och bindning: Melody Panosian.

Bläddra genom boken, Ladda ned boken

 

ENG

An informal minister meeting on Urban Region’s Development and Territorial Cohesion in Leipzig 2007 resulted in the EU document “Territorial Agenda of the European Union: Towards a more competetive Europe of diverse regions”. A remarkable difference from previous versions is the change from “soft” values to a strive for competition. It aligns well with how Leipzig is developing at the moment.

I started trying to understand the feeling of living and working in a city which is a part of this territorial cohesion(EU), with its own territorial agenda, that one do not believe in. This struggle against the city's agenda is very present in Leipzig with all its squats and empty buildings where many of Europe's activist and artists are gathered. The conflict between citizens and property owners is going on in almost every building in some neighborhoods. It is a quite important moment for the future of Leipzig's development, but it has similarities with most others gentrification processes, despite the city's huge amount of squatters.

The work is based on observations along an experienced frontline through Leutzsch/Plagwitz/Connewitz in the western and southern part of the city, where it is right now a more or less visible struggle going on between city developers and citizens. This line is manifested by temporary, yellow traffic and construction site elements, which are almost behaving territorially. They are moving forward, acting invasive. The resistance to this is in the activist movements, the squattings. There are many squatted houses along the frontline and there are for sure several territorial agendas. The terrain suddenly starts to feel a bit vague, but it also contains possibilities.

Together with another artist living there, Melody Panosian, I started writing on a book about having our own territorial agenda and how it could take form. How we would make the city's agenda meaningless through our own actions, on a street level.

Text editing, layout and binding: Melody Panosian.

Flip through the book, Download the book

 

Index