Territorial Agendas - Bipolar Gallery + Pilotenkueche, Leipzig, February - May 2017

 

SV

Ett informellt ministermöte om storstadsutveckling och territoriell sammanhållning i Leipzig 2007 resulterade i Eu-dokumentet “Territorial Agenda of the European Union: Towards a more competetive Europe of diverse regions”. Ett dokument så luddigt att det kan tolkas hur som helst. En anmärkningsvärd skillnad från tidigare är dock skiftet från "mjuka" hänsyn till strävan mot konkurrenskraft.

Mitt arbete i Leipzig utgår från iakttagelser och ingrepp längs en upplevd gränslinje genom Leutzsch/Plagwitz/Connewitz i västra och södra kanten av staden, där det just nu pågår en mer eller mindre synlig kamp mellan stadsutvecklare och invånare. Denna linje manifesterar sig i temporära, gula trafik- och byggnadselement som nästan invaderar stadsrummet. Dom flyttas framåt, agerar invasivt. Motståndet finns i alternativa rörelser, husockupanterna. Längs linjen finns många ockuperade hus och garanterat flera olika territoriella agendor. Terrängen känns plötsligt oklar, men den innehåller också möjligheter.

Materialet undersöker känslan av att leva i en stad som är del av denna territoriella gemenskap(EU) med sin egen territoriella agenda, som en inte tror på, och hur en skulle kunna agera för att överskrida detta system genom individuella/kollektiva aktioner, på gatunivå. Tänk om vi agerade utifrån vår egen territoriella agenda, vad skulle det kunna innebära?

Boken tillverkades i samarbete med Melody Panosian.

Bläddra genom boken, ladda ned boken

ENG

An informal minister meeting on Urban Region’s Development and Territorial Cohesion in Leipzig 2007 resulted in the EU document “Territorial Agenda of the European Union: Towards a more competetive Europe of diverse regions”. A document so fuzzy that you can interpret it in any way. A remarkable difference from previous versions is though the change from “soft” values to a strive for competition.

My work in Leipzig is based on observations along an experienced frontline through Leutzsch/Plagwitz/Connewitz in the western and southern part of the city, where it is right now a more or less visible struggle going on between city developers and citizens. This line is manifested by temporary, yellow traffic and construction site elements, which are almost behaving territorially. They are moving forward, acting invasive. The resistance to this is in the activist movements, the squattings. There are many squatted houses along the frontline and there are for sure several territorial agendas. The terrain suddenly starts to feel a bit vague, but it also contains possibilities.

The material is dealing with this feeling of living in a city, beeing part of this territorial cohesion(EU) with its own territorial agenda that one do not believe in, and how one could possibly act in a way to override this system through individual/collective actions, on a street level. What if we acted according to our own territorial agenda, what could it look like?

The book was made in collaboration with Melody Panosian.

Flip through the book, download the book

 

Index