Sågverkstomtens stigar och leder

Rydöbruks missionshus + Rydö Bruksmuseum, Rydöbruk, SE
Oct 2023

 

 

 

 

 

 

Film and folder.

 

SV

Filmen är baserad på arbetet med att underhålla det fiktiva kulturarvet Sågverkstomten och framhäva dess spår och lämningar. Den visades i en kortad version på Rydöbruks missionshus tillsammans med ett samtal mellan mig och Lennart Hildingsson, föreståndare för Rydö Bruksmuseum.

Foldern innehåller en text som är skriven under vandringar på Sågverkstomten och är ett försök att göra platsen begriplig genom att följa dess stigar och leder. Den finns att hämta på Rydö Bruksmuseum i Rydöbruk. Hela texten finns att läsa här.

Projektet genomfördes under residenset Art Inside Out – Skuggspel, som syftade till konstnärlig aktivering av mikrohistorier kopplade till bruksorten Rydöbruk i Hylte kommun.

 

ENG

The paths and trails of the Sawmill Lot

The film is based on my work with the maintanance of the fictive cultural heritage of the Sawmill Lot, highlighting its signs and traces. It was shown at Rydöbruk's Missionshus together with a public talk between me and Lennart Hildingsson, director of Rydö Bruksmuseum.

The folder contains a text that is written during my wanderings at the Sawmill Lot, and is a try to make sense of the place by following its paths and trails. It is available at Rydö Bruksmuseum in Rydöbruk.

The project was carried out during the residency Art Inside Out – Shadowplay, which aimed for artistic activation of microhistories related to the old mill site of Rydöbruk in Hylte municipality.

 

Index