Entré och infopunkt till kulturarvet Sågverkstomten
Rydöbruk, Hylte kommun, SE
October 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semi-permanent installation and performance.

 

SV

Till öppningen av det fiktiva kulturarvet Sågverkstomten bjöds Lars Lidström Classon, kulturutvecklare i Hylte kommun, in för att hålla invigningstal och klippa bandet. Under invigningen trotsade en majoritet av besökarna spontant avspärrningarna och gick in på Sågverkstomten. En informell guidad tur genomfördes inne på området av bl.a tidigare sågverksarbetare. Efter påtryckning från kommunchefen i Hylte kommun monterades spången över stängslet ned efter invigningen.

Sågverkstomten är en förorenad industritomt i anslutning till det före detta bruksområdet, och som under de senaste 40 åren stått inhägnad. Platsen har omvandlats till ett nästintill ogenomträngligt naturområde, där tillträde är förbjudet. Mitt arbete med tomten har utgått från samtal med några av de människor som arbetat på sågverket och som minns platsen från tiden innan bruket lades ned och naturen tog över den, men också från egna vandringar och undersökningar av området.

Projektet genomfördes under mitt deltagande i residenset Art Inside Out – Skuggspel, som syftade till konstnärlig aktivering av mikrohistorier kopplade till bruksorten Rydöbruk i Hylte kommun.

 

ENG 

Entrance and Info Point for the Cultural Heritage of the Sawmill Lot.

For the inauguration of the fictive cultural heritage of the Sawmill Lot, Lars Lidström Classon, cultural developer in Hylte municipality, was invited to hold the opening speech and cut the ribbon. During the inauguration, a majority of the visitors spontaneously challanged the barriers and entered the Sawmill Lot. An informal guided tour took place inside the area by, among others, former sawmill workers. After pressure from the municipal manager of Hylte municipality, the boardwalk over the fence was removed after the inauguration.

The Sawmill Lot is a contaminated industrial site, nearby the former mill area, which has been fenced in for the past 40 years. The site has been transformed into a nearly impenetrable natural area, where access is prohibited. My work with the site has been based on conversations with some of the people who worked at the sawmill and who remember the place from the time before the mill was shut down and nature took over, but also on my own wanderings in, and investigations of, the area.

The project was carried out during my participation in the residency Art Inside Out – Shadowplay, which aimed for artistic activation of microhistories related to the old mill site of Rydöbruk in Hylte municipality.

 

Index