Entré och infopunkt till kulturarvet Sågverkstomten

Rydöbruk, Hylte kommun, SE
Oct 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semi-permanent installation and performance.

 

SV

Sågverkstomten är en förorenad industritomt i anslutning till det före detta bruksområdet, som under de senaste fyrtio åren stått inhägnad. Platsen där det en gång i tiden fanns en livskraftig industritillverkning baserad på dåtidens standard, har nu omvandlats till ett nästintill ogenomträngligt naturområde, där tillträde är förbjudet i väntan på en eventuell sanering.

Eric Andersson har utgått från samtal med några av de människor som arbetat på sågverket och som minns platsen från tiden innan bruket lades ned och naturen tog över. Han har också gjort egna undersökningar av området.

Kulturarvet Sågverkstomten är ett konstverk i den offentliga miljön i form av en informationsstation, likt de som finns i anslutning till värdefulla områden, t.ex. naturreservat eller kulturminnesplatser. Förlagt strax utanför det avspärrade området skapar verket utrymme för reflektion kring detta svåra kulturarv och vad vi gör med det i framtiden. Här finns också kopplingar till ett hundratal andra likande platser i Sverige som onekligen är en del av ett nationellt kulturarv men som inte finns med på kartor över destinationsmål.

I grunden uppfört som ett tillfälligt verk, hoppas vi att informationsstationen för ”Kulturarvet Sågverkstomten” ska finnas kvar på platsen under en längre tid och bidra till vidare reflektioner.

Till öppningen av kulturarvet bjöds Lars Lidström Classon, kulturutvecklare i Hylte kommun, in för att hålla invigningstal och klippa bandet. Under invigningen trotsade en majoritet av besökarna spontant avspärrningarna och gick in på Sågverkstomten. En informell guidad tur genomfördes inne på området av bl.a tidigare sågverksarbetare. Efter påtryckning från kommunchefen i Hylte kommun monterades spången över stängslet ned efter invigningen.

Projektet genomfördes under residenset Art Inside Out – Skuggspel, som syftade till konstnärlig aktivering av mikrohistorier kopplade till bruksorten Rydöbruk i Hylte kommun.

 

ENG 

Entrance and Info Point for the Cultural Heritage of the Sawmill Lot.

The Sawmill Lot is a contaminated industrial site, nearby the former mill area, which has been fenced in for the past 40 years. The site has been transformed into a nearly impenetrable natural area, where access is prohibited. My work with the site has been based on conversations with some of the people who worked at the sawmill and who remember the place from the time before the mill was shut down and nature took over, but also on my own wanderings in, and investigations of, the area.

For the inauguration of the fictive cultural heritage of the Sawmill Lot, Lars Lidström Classon, cultural developer in Hylte municipality, was invited to hold the opening speech and cut the ribbon. During the inauguration, a majority of the visitors spontaneously challanged the barriers and entered the Sawmill Lot. An informal guided tour took place inside the area by, among others, former sawmill workers. After pressure from the municipal manager of Hylte municipality, the boardwalk over the fence was removed after the inauguration.

The project was carried out during the residency Art Inside Out – Shadowplay, which aimed for artistic activation of microhistories related to the old mill site of Rydöbruk in Hylte municipality.

 

Index